هرم جانشینی مواد غذایی کار و فناوری پایه هفتم

نقاشی با رایانه

در محیط  برنامه ،paintنقاشیهای بسیاری میتوانید بکشید. اینجا شکل هرم غذایی کشیده شده است. شما هم میتوانید با به کارگیری امکانات این برنامه، هر نقاشی
دلخواه دیگری را بکشید.
برای نمونه میتوانید درباره اختراعی که در پودمان نوآوریداشتهاید، شکلی بکشید و توضیحاتی به آن بیفزایید.

نوشتن متن در رایانه و درج تصویر

در سال گذشته، کار با برنامه واژه پرداز Wordرا آموختید و یاد گرفتید چگونه مىتوانید درکنار آن، تصاویری درج کنید.
اینجا دربارهٔ هرم غذایی مطالبــی را در برنامه واژه پرداز Word مینویسید. شما میتوانید به جای این مطلب، گزارشی از اختراع خود بنویسید.
متن مقابل، لیست جانشینی مواد غذایی را نشان میدهد.

 

آماده شده در فایل Word

همراه با نوشتن متن و درج تصویر هرم غذایی

فقط کافیست دانلود نمائید

برای دانلود بر روی خرید کلیک کنید

خرید

شما می توانید پس از پرداخت در فایلWORD  از همینجا دانلود نمائید

 

قیمت : ۱۹۰۰ تومان

 

2909 بازدید