پایان نامه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه رضایت شغلی و تیپ شخصیتی کارکنان بهزیستی شهرستان آبیک

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :116

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:440کیلو بایت

>>موراد لحاظ شده

1- بسم الله الرحمن الرحیم

2-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

3-صفحه صورتجلسه ارائه

4-صفحه تقدیم

5-صفحه تقدیر و تشکر

6-چکیده + واژگان کلیدی

7-مقدمه

8-فهرست

9-منابع فارسی و منابع خارجی

 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی کارمندان بهزیستی شهرستان آبیک اجرا شد .

به منظور دستیابی به هدف پژوهشی از بین 80 نفر کارکنان شاغل در سال 1394 که در بهزیستی شهر آبیک مشغول بکار بودند 60 نفر بعنوان گروه نمونه و به شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه تیپ شخصیتی آیزینگ (فرم کوتاه) و پرسشنامه رضایت شغلی دانت است . داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شده و شواهد بدست آمده حاکی از آن بود که :

بررسی ضرایب همبستگی مشاهده شده بین تیپ های شخصیتی و میزان رضایت شغلی نشان دهنده ی رابطه منفی و معنادار در بین تیپ های شخصیتی درون گرایی – برونگرایی و میزان رضایت شغلی با مقدار 374/0 = -r است .

بررسی ضرایب همبستگی مشاهده شده بین تیپ های شخصیتی و میزان رضایت شغلی در زیر مولفه عوامل انگیزشی نشان دهنده ی رابطه منفی و معنادار در بین تیپ های شخصیتی درون گرایی – برونگرایی و میزان رضایت شغلی در زیر مولفه عوامل انگیزشی با مقدار 362/0 = r است .

بررسی ضرایب همبستگی مشاهده شده بین تیپ های شخصیتی و میزان رضایت شغلی در زیر مولفه عوامل محیطی نشان دهنده ی رابطه منفی و معنادار در بین تیپ های شخصیتی  و میزان رضایت شغلی در زیر مولفه عوامل محیطی نیست . بنابراین فرض صفر را چون نمی توان رد کرد ، فرضیه پژوهش رد می گردد . لذا بین تیپ های شخصیت و میزان رضایت شغلی در زیر مولفه عوامل محیطی افراد نمونه رابطه معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها :

برونگرایی – درونگرایی –( رضایت شغلی- کارکنان تیپ شخصیتی )

خرید

 

 

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

  • مقدمه

2-1 بیان مسئله

3-1 ضرورت تحقیق

4-1 هدف پژوهش

5-1 فرضیات پژوهش

6-1 سوالات پژوهش

7-1 متغیرهای مورد بررسی

8-1 تعاریف نظری

9-1 تعریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مقدمه

2-2 قسمت اول

1-2-2 تعریف کمپل از شخصیت

2-2-2 تعریف آلپورت از شخصیت

3-2-2 تعریف آدامز از شخصیت

4-2-2 تعریف راجرز از شخصیت

5-2-2 تعریف واتسون از شخصیت

6-2-2 تعریف جورج کلی از شخصیت

7-2-2 تعریف فروید از شخصیت

8-2-2 تعریف میشل از شخصیت

9-2-2 تعریف رایت از شخصیت

10-2-2 تعریف کاتل از شخصیت

3-2 نظریه های شخصیت

1-3-2 نظریه بقراط

2-3-2 نظریه ایزنگ

3-3-2 نظریه یونگ

4-3-2 نظریه کرچمر

5-3-2 نظریه آلپورت

6-3-2 نظریه بندورا

7-3-2 نظریه فروید

8-3-2 نظریه راجرز

4-2 قسمت دوم : رضایت شغلی

1-4-2 تعریف لاک از رضایت شغلی

2-4-2 تعریف و روم از رضایت شغلی

3-4-2 تعریف آرئولد از رضایت شغلی

4-4-2 تعریف مهداداز از رضایت شغلی

5-2 نظریه های رضایت شغلی

1-5-2 نظریه های محتوایی

1-1-5-2 نظریه ی انگیزش بهداشتی (دو عاملی هرزبرگ)

2-1-5-2 نظریه ی نیاز طبق این نظریه

3-1-5-2 نظریه ویژگی های شغل

4-1-5-2 نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

5-5-1-2 مدل فراک استارک

6-5-1-2 الگوی اسنادهای وظیفه ای ضروری

2-5-2 نظریه ی فرآیندی

1-2-5-2 نظریه هدف گذاری

2-5-2-2 نظریه گروه مرجع

3-2-5-2 سیکل عملکرد بالا

4-2-5-2 نظریه ی اختلاف

5-5-2-2 نظریه ی برابری آدامز

6-2-5-2 نظریه جاذبه – وسیله – انتظار (VIE)

7-2-5-2 نظریه نقش

8-5-2-2 نظریه ی ارزش لاک

6-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی

1-6-2 کار

2-6-2  تناسب شغل و شاغل

3-6-2 جو سازمانی

4-6-2 کاربرد مهارت ها

5-6-2 پاداش های مادی

6-6-2 ویژگی های شخصی (سن، جنس، نژاد)

7-6-2 تجربه شغلی

8-6-2 شخصیت

9-6-2 سرپرستی

10-6-2  سطح حرفه ای

11-6-2 ایمنی شغل

12-6-2 روابط با همکاران

13-6-2 ساختار سازمان

14-6-2 حقوق و دستمزد

15-6-2 پیشرفت شغلی

7-2 پیامدهای رضایت شغلی

1-7-2 کارکرد و رضایت شغلی

2-7-2 بهداشت روانی

3-7-2 سلامت جسمی

4-7-2 کاهش ترک خدمت

8-2 پیامدهای عدم رضایت شغلی

1-8-2 تشویش

2-8-2 غیبت کاری

3-8-2 تاخیرکاری

4-8-2 ترک خدمت

5-8-2 فعالیت اتحادیه

6-8-2 بازنشستگی زود رس

9-2 راههای ایجاد رضایت شغلی

10-2 تعریف سازمان بهزیستی

1-10-2 وظایف سازمان بهزیستی

11-2 قسمت سوم: پیشینه ی مطالعاتی

1-11-2 مطالعات انجام شده در مورد رضایت شغلی در ایران

2-11-2 بازنگری تحقیقات انجام شده در جهان در مورد رضایت شغلی

فصل سوم : روش شناسی

  • مقدمه

2-3 نحوه جمع آوری اطلاعات

3-3 اندازه گیری متغیرها

1-3-3 تیپ شخصیتی

1-1-3-3 پرسشنامه تیپ شخصیتی

2-1-3-3 نمره گذاری

3-1-3-3 پایایی

2-3-3 پرسشنامه رضایت شغلی

1-2-3-3 مولفه های انگیزشی (عوامل درونی)

2-2-3-3 مولفه های محیطی (عوام بیرونی)

3-2-3-3 پایایی

4-2-3-3 روایی

4-3 جامعه ی آماری

5-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری

6-3 ابزار پژوهش

7-3 روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه

2-4 تحلیل توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

3-4 فرضیه اصلی

4-4 نتایج

5-4 فرضیه های فرعی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

1- 5 بحث و نتیجه گیری

2-5 فرضیه اصلی

3-5 فرضیه های فرعی

4-5 جایگاه مسئله پژوهش در عرصه علم و کاربرد

پیشنهادات کاربردی

5-5 مشکلات و محدودیت های پژوهش

منابع ایرانی

منابع خارجی

wikido
12 دسامبر 2016
457 بازدید