پروژه رشته شهرسازی سنجش شاخصه های توسعه ی شهرپایدار با رویکرد ایران اسلامی

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :۱۵۴

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:۲۷ مگابایت

>>موراد لحاظ شده

۱-صفحه جلد+آرم دانشگاه

۲-صفحه تقدیم

۳-صفحه تقدیر و تشکر

۴- فهرست مطالب

۴-فهرست جداول

۵-فهرست نمودار

۶-فهرست شکل ها

۷-فهرست عکس ها

۸-فهرست نقشه ها

شامل چکیده ، مقدمه ، تماما فصل بندی شده و تنظیم شده طبق استاندارد دانشگاه ها از نظر فونت،اندازه حاشیه از سمت راست-چپ-بالا-پائین ، اندازه قلم و…

چکیده :

پروژه پیش رو در زمینه مولفه ها و اصول اولیه چگونگی شهر سازی و اصول پیشرفته در شهر ایرانی و بعد در شهر ایرانی – اسلامی تمرکز یافته و به دنبال تبیین الگوی شهر خوب در کشور بوده است. در این پروژه سعی شده است که با شروع مباحث نظری و با توصیف اجزا و عناصر شهرهای سنتی و قبل از اسلام به شناخت آن مبادرت ورزد و با ورود اسلام به ایران و نقشی که این فرهنگ توانست از نظر کالبدی بر شهرهای ایرانی داشته باشد پرداخته شده است و همچنین چگونگی اینکه شهر ایرانی چه تشابهاتی با شهر متعالیه اسلامی داشته است که از آن تاثیر پذیرفته و بعد به وظیفه شهرسازان می پردازد که چه الگویی باید برای شهرهای کشورمان داشته باشیم و چرا به کشور ما ایرانی – اسلامی اطلاق گردیده است چه مشخصه ای وجود دارد. و چگونه یک شهر می تواند آرامش – آسایش- زیبایی – پایداری – حرکت و امنیت را به انسان که همه چیز در خدمت آن است نه انسان در خدمت همه چیز به ارمغان آورد.

کلمات کلید واژه : شهر ایرانی – اسلامی، توسعه شهرها، شهر پایدار

برای دیدن فهرست به “بیشتر بخوانید” مراجعه کنید

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول :موضوع تحقیق

۱-۱-موضوع تحقیق

۲-۲-ضرورت تحقیق

۲-۳-اهداف تحقیق

۲-۴-روش کار

۲-۵-فرضیه های تحقیق

۲-۶-سوالات تحقیق

۲-۷-جمع آوری اطلاعات

۲-۸-موانع تحقیق

۲-۹-خلاصه ای از سایر فصل ها

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ تعاریف ومبانی پایه ۲-۲-۱- توسعه پایدار

۲-۲-۱-۱- توسعه و ویژگی های آن

۲-۲-۱-۲- توسعه پایدار و ویژگی های آن

۲-۲-۱-۲-۱- اصول توسعه پایدار

۲-۲-۱-۲-۲- مولفه های توسعه پایدار

۲-۲-۱-۳- توسعه پایدار شهری و ویژگی های آن

۲-۲-۱-۳-۱- اصول توسعه پایدار شهری

۲-۲-۱-۳-۲- اهداف توسعه پایدار شهری

۲-۲-۲- شهر ایرانی – اسلامی

۲-۲-۲-۱- شهر ایرانی قبل از اسلام

۲-۲-۲-۱-۱- دوره اول : شار مادی

۲-۲-۲-۱-۲- دوره دوم : شار پارسی

۲-۲-۲-۱-۳- دوره سوم : شار پارسی

۲-۲-۲-۱-۴- دوره چهارم : شار پارتی

۲-۲-۲-۱-۵- دوره پنجم : شار ساسانی

۲-۲-۲-۲- شهر ایرانی – اسلامی پس از اسلام

۲-۲-۲-۲-۱- دوره اول : سبک خراسانی ( قرن یکم تا چهارم ه . ق

۲-۲-۲-۲-۲- دوره دوم : سبک رازی ( قرن چهارم تا هفتم ه . ق

۲-۲-۲-۲-۳- دوره سوم : مکتب اصفهان (د قرن یازدهم تا شروع قرن سیزدهم ه . ق

۲-۲-۲-۲-۴- دوره چهارم : سبک تهران ( ابتدای قرن سیزدهم تا شروع قرن چهاردهم ه . ق

۲-۳- شاخص های توسعه پایدار شهری

۲-۳-۱- پایداری زیست محیطی ( ESI )

۲-۳-۲-پایداری اقتصادی

۲-۳-۲-۱-چارچوب انتخاب شاخص ها

۲-۳-۲-۲-شاخص های پایداری و پرتال

۲-۳-۳- پایداری اجتماعی

۲-۳-۴-پایداری کالبدی

۲-۴- عناصر و اجزای شهر ایرانی – اسلامی

۲-۴-۱- مسجد

۲-۴-۱-۱-اماکن مذهبی

۲-۴-۱-۲-القای جهت قبله

۲-۴-۲- بازار

۲-۴-۳- میدان

۲-۴-۴- محله

۲-۴-۵- مدرسه

۲-۴-۶-نمونه ای از طراحی فضای شهری (باغ عمومی

۲-۴-۶-۱-مراحل هستی

۲-۴-۷-مسکن

۲-۴-۸- مصالح

۲-۴-۹-نظم عمومی شهر اسلامی

۲-۴-۹- ۱-شهرهای ایرانی-اسلامی بعد از مدرنیسم

فصل سوم:تجارب مطالعاتی(شهر مصدرو منطقه ۲۲ تهران)

۳-۱-مطالعات انجام شده و ساخت شهر مصدر در خصوص پایداری(محیطی و کالبدی)

۳-۱-۱-شاخص های پایداری و اجتماعی

۳-۱-۲-موقعیت شهر

۳-۱-۳-بخش های ساخته شده شهر

۳-۱-۴-شاخصه های کالبدی پایدار

۳-۱-۵-اهداف طراحی شهرمصدر

۳-۱-۶-مهمترین ویزگی های طراحی شهر

۳-۱-۶-۱-برج بادی(بادگیر)

۳-۱-۷-چشم اندازهای شهری مصدر

۳-۲-منطقه ۲۲ شهر تهران

۳-۲-۱-کوقعیت شهر از نظر جغرافیایی واقلیمی

۳-۲-۲-راهبردهای توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران

۳-۲-۳-اهداف طراحی منطقه ۲۲

۳-۲-۳-۱-اهداف پیشنهادی پابدار منطقه

۳-۲-۴-شاخصه های ساختار پایدار کالبدی

۳-۲-۴-۱-ستون فقرات اصلی

۳-۲-۴-۲-نقطه عطف اصلی

۳-۲-۴-۳-شبکه معابر

۳-۲-۴-۴-محله بندی

۳-۲-۴-۵-رابطه آمد و شد با تمرکز جمعیت و فعالیت

۳-۲-۴-۶-نقش همجواری ها در تمرکزهای جمعیتی

۳-۲-۵-مهمترین ویژگیهای طراحی منطقه به منظور توسعه

۳-۲-۵-۱-طرح ایجاد مجموعه دریاچه مصنوعی ،جزیره مصنوعی و امکانات ساحلی آن

۳-۲-۵-۲-طرح ساماندهی مسیل ها

۳-۲-۵-۳-طرحهای گردشگری ارتفاعات تراز ۱۸۰۰-۱۴۰۰ شمال منطقه

۳-۲-۶-جمعیت منطقه ۲۲

۳-۳-پیشنهاد

فصل چهارم:نمونه موردی محله سنگلج منطقه ۱۲ شهر تهران

۴-۱-موقعیت محله سنگلج منطقه ۱۲ شهر تهران

۴-۲-سیر تحول تاریخی و کالبدی محله سنگلج

۴-۲-۱-سیر تحول کالبدی

۴-۲-۱-۱-بافتهایی با کالبد نسبتا منسجم

۴-۲-۱-۲-بافتهایی با کالبد غیر منسجم

۴-۳-سیر تحول جمعیت

۴-۳-۱-جمعیت،تحولات و ویژگی های آن

۴-۳-۱-۱-جمعیت

۴-۳-۱-۲-تراکم جمعیت و نحوه ی توزیع آن

۴-۳-۲-خانوار و ویژگی های آن

۴-۳-۲-۱-بعد خانوار

۴-۳-۲-۲-وضعیت سکونت

۴-۳-۲-۲-۱-سابقه سکونت

۴-۴-سیر تحول اجتماعی – اقتصادی

۴-۴-۱-مشکلات اجتماعی محله

۴-۴-۱-۱-شناخت ویژگی های بارز مثبت و منفی محله۴-۴-۱-۱-۲-ویژگی مثبت محله

۴-۴-۱-۱-۳-ویژگی های منفی محله

۴-۵-سازگاری فعالیت ها

۴-۶-ساختار فضایی کاربری

۴-۶-۱-برحسب سطح (مساحت)

۴-۶-۲-قدمت ابنیه

۴-۶-۳-تعداد طبقات

۴-۷-چشم انداز محله سنگلج حرکت به سمت پایداری

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

۵-۱-پایداری شهر

۵-۱-۱-شاخص های اجتماعی و فرهنگی شهر پایدار

۵-۱-۲-شاخص های اقتصادی شهر پایدار

۵-۱-۳-شاخص های کالبدی شهر پایدار

۵-۱-۴-شاخص های زیست محیطی شهر پایدار

۵-۱-۵-شاخص های حقوقی شهر پایدار

۵-۱-۶-زیست و سکونت در عصرما

۵-۱-۷-فضای سبز به مثابه یکی از شاخص های هدفمند پایداری

۵-۲-جمع بندی

منابع

 

فهرست جداول

جدول۲-۱ ابزارهای ارزیابی پایداری

جدول۲-۲ شاخص پایداری اقتصادی

جدول ۲-۳نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه‌ای جهت پایداری اجتماعی – فرهنگی

جدول ۲-۴ شاخص های ناپایداری و پایداری در برنامه ریزی شهری و روستایی

جدول ۳-۱ اهداف طراحی شده منطقه ۲۲

جدول ۴-۱ ویژگی های مثبت محله سنگلج

جدول ۴-۲ ویژگیهای منفی محله سنگلج

جدول ۴-۳ کاربری های موجود

جدول۴-۴ تعداد طبقات ابنیه

جدول ۵-۱ شهرسازی ایرانی اسلامی

جدول۵-۲ مقایسه و سنجش شاخصه ها

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱ مدل توسعه یافته سوخت و ساز سکونت گاههای انسانی

نمودار ۴-۱ کاربی های موجود

نمودار ۴-۲ تعداد طبقات ابنیه

 

فهرست شکل ها

شکل۳-۱ بخش های مختلف ساخته شده شهر مصدر

شکل ۳-۲ ساخت کالبد شهر مصدر

شکل ۳-۳ ساخت بادگیرها در شهر مصدر

شکل ۳-۴ نمونه ای از بادگیرهای ساخته شده در شهرهای کویری ایران

 

فهرست عکس ها

عکس ۳-۱ وضعیت موجود منطقه ۲۲

 

فهرست نقشه

نقشه۱-۱ شهرمصدر در کشور امارات متحده عربی

نقشه ۱-۲ منطقه ۲۲ کلان شهر تهران

نقشه ۱-۳ محله سنگلج در کلانشهر تهران

نقشه ۲-۱ شهر در دوره مادها

نقشه ۲-۲ شهر در دوره پارسی

نقشه ۲-۳ شهر در دوره پارتی

نقشه ۲-۴ شهر در دوره ساسانی

نقشه ۲-۵ شهر در دوره اسلامی

نقشه ۲-۶ شهر در دوره سلجوقی

نقشه ۲-۷ شهر در دوره صفویه

نقشه ۲-۸ نقشه تهران سال ۹۶۱ هـ.ق

نقشه ۲-۹ نقشه تهران سال ۱۲۳۳ هـ.ش

نقشه ۲-۱۰ نقشه تهران سال ۱۲۳۳ هـ.ش

نقشه ۲-۱۱ نقشه تهران سال ۱۷۸۹ میلادی

نقشه ۲-۱۲ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۳ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۴ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۵ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۶ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۷ نقشه تهران سال ۱۳۱۱ هـ . ق

نقشه ۲-۱۸ نقشه منطقه بندی شهر تهران سال ۱۳۵۵

نقشه ۲-۱۹ مراحل حيات وسلسله مراتب و جايگاه نمادين آنها در ” باغ هستي

نقشه ۲-۲۰ نظم عمومی شهر اسلامی

نقشه۲-۲۱ شهر اسلامی سنتی و امروزی

نقشه ۳-۱ کل محدوده منطقه ۲۲

نقشه ۳-۲ راهبردهای توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران

نقشه ۳-۲ ساختار کالبدی پیشنهادی

نقشه ۳-۳ پهنه بندی اراضی از نظر تمرکز فعالیتی و جمعیتی

نقشه ۴-۱ منطقه ۱۲ شهر تهران

نقشه ۴-۲ منطقه ۱۲ برحسب ناحیه

نقشه ۴-۳ ناحیه ۳ برحسب محلات

نقشه ۴-۴ محله۱۱(سنگلج) و موقعیت مکان مورد مداخله

نقشه ۴-۵ توده های نفوذی عناصر تجاری و انبار در بافت

نقشه ۴-۶ محله سنگلج

نقشه ۴-۷ بافت های دو گانه

نقشه ۴-۸ کاربری ها

نقشه ۴-۹ تعداد طبقات

نقشه ۴-۱۰ سازمان فضایی محله سنگلج

نقشه ۴-۱۱ کاربری سنگلج

552 بازدید