پروژه رشته شهرسازی سنجش شاخصه های توسعه ی شهرپایدار با رویکرد ایران اسلامی

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :154

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:27 مگابایت

>>موراد لحاظ شده

1-صفحه جلد+آرم دانشگاه

2-صفحه تقدیم

3-صفحه تقدیر و تشکر

4- فهرست مطالب

4-فهرست جداول

5-فهرست نمودار

6-فهرست شکل ها

7-فهرست عکس ها

8-فهرست نقشه ها

شامل چکیده ، مقدمه ، تماما فصل بندی شده و تنظیم شده طبق استاندارد دانشگاه ها از نظر فونت،اندازه حاشیه از سمت راست-چپ-بالا-پائین ، اندازه قلم و…

چکیده :

پروژه پیش رو در زمینه مولفه ها و اصول اولیه چگونگی شهر سازی و اصول پیشرفته در شهر ایرانی و بعد در شهر ایرانی – اسلامی تمرکز یافته و به دنبال تبیین الگوی شهر خوب در کشور بوده است. در این پروژه سعی شده است که با شروع مباحث نظری و با توصیف اجزا و عناصر شهرهای سنتی و قبل از اسلام به شناخت آن مبادرت ورزد و با ورود اسلام به ایران و نقشی که این فرهنگ توانست از نظر کالبدی بر شهرهای ایرانی داشته باشد پرداخته شده است و همچنین چگونگی اینکه شهر ایرانی چه تشابهاتی با شهر متعالیه اسلامی داشته است که از آن تاثیر پذیرفته و بعد به وظیفه شهرسازان می پردازد که چه الگویی باید برای شهرهای کشورمان داشته باشیم و چرا به کشور ما ایرانی – اسلامی اطلاق گردیده است چه مشخصه ای وجود دارد. و چگونه یک شهر می تواند آرامش – آسایش- زیبایی – پایداری – حرکت و امنیت را به انسان که همه چیز در خدمت آن است نه انسان در خدمت همه چیز به ارمغان آورد.

کلمات کلید واژه : شهر ایرانی – اسلامی، توسعه شهرها، شهر پایدار

برای دیدن فهرست به “بیشتر بخوانید” مراجعه کنید

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول :موضوع تحقیق

1-1-موضوع تحقیق

2-2-ضرورت تحقیق

2-3-اهداف تحقیق

2-4-روش کار

2-5-فرضیه های تحقیق

2-6-سوالات تحقیق

2-7-جمع آوری اطلاعات

2-8-موانع تحقیق

2-9-خلاصه ای از سایر فصل ها

فصل دوم : مبانی نظری

2-1 تعاریف ومبانی پایه 2-2-1- توسعه پایدار

2-2-1-1- توسعه و ویژگی های آن

2-2-1-2- توسعه پایدار و ویژگی های آن

2-2-1-2-1- اصول توسعه پایدار

2-2-1-2-2- مولفه های توسعه پایدار

2-2-1-3- توسعه پایدار شهری و ویژگی های آن

2-2-1-3-1- اصول توسعه پایدار شهری

2-2-1-3-2- اهداف توسعه پایدار شهری

2-2-2- شهر ایرانی – اسلامی

2-2-2-1- شهر ایرانی قبل از اسلام

2-2-2-1-1- دوره اول : شار مادی

2-2-2-1-2- دوره دوم : شار پارسی

2-2-2-1-3- دوره سوم : شار پارسی

2-2-2-1-4- دوره چهارم : شار پارتی

2-2-2-1-5- دوره پنجم : شار ساسانی

2-2-2-2- شهر ایرانی – اسلامی پس از اسلام

2-2-2-2-1- دوره اول : سبک خراسانی ( قرن یکم تا چهارم ه . ق

2-2-2-2-2- دوره دوم : سبک رازی ( قرن چهارم تا هفتم ه . ق

2-2-2-2-3- دوره سوم : مکتب اصفهان (د قرن یازدهم تا شروع قرن سیزدهم ه . ق

2-2-2-2-4- دوره چهارم : سبک تهران ( ابتدای قرن سیزدهم تا شروع قرن چهاردهم ه . ق

2-3- شاخص های توسعه پایدار شهری

2-3-1- پایداری زیست محیطی ( ESI )

2-3-2-پایداری اقتصادی

2-3-2-1-چارچوب انتخاب شاخص ها

2-3-2-2-شاخص های پایداری و پرتال

2-3-3- پایداری اجتماعی

2-3-4-پایداری کالبدی

2-4- عناصر و اجزای شهر ایرانی – اسلامی

2-4-1- مسجد

2-4-1-1-اماکن مذهبی

2-4-1-2-القای جهت قبله

2-4-2- بازار

2-4-3- میدان

2-4-4- محله

2-4-5- مدرسه

2-4-6-نمونه ای از طراحی فضای شهری (باغ عمومی

2-4-6-1-مراحل هستی

2-4-7-مسکن

2-4-8- مصالح

2-4-9-نظم عمومی شهر اسلامی

2-4-9- 1-شهرهای ایرانی-اسلامی بعد از مدرنیسم

فصل سوم:تجارب مطالعاتی(شهر مصدرو منطقه 22 تهران)

3-1-مطالعات انجام شده و ساخت شهر مصدر در خصوص پایداری(محیطی و کالبدی)

3-1-1-شاخص های پایداری و اجتماعی

3-1-2-موقعیت شهر

3-1-3-بخش های ساخته شده شهر

3-1-4-شاخصه های کالبدی پایدار

3-1-5-اهداف طراحی شهرمصدر

3-1-6-مهمترین ویزگی های طراحی شهر

3-1-6-1-برج بادی(بادگیر)

3-1-7-چشم اندازهای شهری مصدر

3-2-منطقه 22 شهر تهران

3-2-1-کوقعیت شهر از نظر جغرافیایی واقلیمی

3-2-2-راهبردهای توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران

3-2-3-اهداف طراحی منطقه 22

3-2-3-1-اهداف پیشنهادی پابدار منطقه

3-2-4-شاخصه های ساختار پایدار کالبدی

3-2-4-1-ستون فقرات اصلی

3-2-4-2-نقطه عطف اصلی

3-2-4-3-شبکه معابر

3-2-4-4-محله بندی

3-2-4-5-رابطه آمد و شد با تمرکز جمعیت و فعالیت

3-2-4-6-نقش همجواری ها در تمرکزهای جمعیتی

3-2-5-مهمترین ویژگیهای طراحی منطقه به منظور توسعه

3-2-5-1-طرح ایجاد مجموعه دریاچه مصنوعی ،جزیره مصنوعی و امکانات ساحلی آن

3-2-5-2-طرح ساماندهی مسیل ها

3-2-5-3-طرحهای گردشگری ارتفاعات تراز 1800-1400 شمال منطقه

3-2-6-جمعیت منطقه 22

3-3-پیشنهاد

فصل چهارم:نمونه موردی محله سنگلج منطقه 12 شهر تهران

4-1-موقعیت محله سنگلج منطقه 12 شهر تهران

4-2-سیر تحول تاریخی و کالبدی محله سنگلج

4-2-1-سیر تحول کالبدی

4-2-1-1-بافتهایی با کالبد نسبتا منسجم

4-2-1-2-بافتهایی با کالبد غیر منسجم

4-3-سیر تحول جمعیت

4-3-1-جمعیت،تحولات و ویژگی های آن

4-3-1-1-جمعیت

4-3-1-2-تراکم جمعیت و نحوه ی توزیع آن

4-3-2-خانوار و ویژگی های آن

4-3-2-1-بعد خانوار

4-3-2-2-وضعیت سکونت

4-3-2-2-1-سابقه سکونت

4-4-سیر تحول اجتماعی – اقتصادی

4-4-1-مشکلات اجتماعی محله

4-4-1-1-شناخت ویژگی های بارز مثبت و منفی محله4-4-1-1-2-ویژگی مثبت محله

4-4-1-1-3-ویژگی های منفی محله

4-5-سازگاری فعالیت ها

4-6-ساختار فضایی کاربری

4-6-1-برحسب سطح (مساحت)

4-6-2-قدمت ابنیه

4-6-3-تعداد طبقات

4-7-چشم انداز محله سنگلج حرکت به سمت پایداری

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

5-1-پایداری شهر

5-1-1-شاخص های اجتماعی و فرهنگی شهر پایدار

5-1-2-شاخص های اقتصادی شهر پایدار

5-1-3-شاخص های کالبدی شهر پایدار

5-1-4-شاخص های زیست محیطی شهر پایدار

5-1-5-شاخص های حقوقی شهر پایدار

5-1-6-زیست و سکونت در عصرما

5-1-7-فضای سبز به مثابه یکی از شاخص های هدفمند پایداری

5-2-جمع بندی

منابع

 

فهرست جداول

جدول2-1 ابزارهای ارزیابی پایداری

جدول2-2 شاخص پایداری اقتصادی

جدول 2-3نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه‌ای جهت پایداری اجتماعی – فرهنگی

جدول 2-4 شاخص های ناپایداری و پایداری در برنامه ریزی شهری و روستایی

جدول 3-1 اهداف طراحی شده منطقه 22

جدول 4-1 ویژگی های مثبت محله سنگلج

جدول 4-2 ویژگیهای منفی محله سنگلج

جدول 4-3 کاربری های موجود

جدول4-4 تعداد طبقات ابنیه

جدول 5-1 شهرسازی ایرانی اسلامی

جدول5-2 مقایسه و سنجش شاخصه ها

فهرست نمودار

نمودار 2-1 مدل توسعه یافته سوخت و ساز سکونت گاههای انسانی

نمودار 4-1 کاربی های موجود

نمودار 4-2 تعداد طبقات ابنیه

 

فهرست شکل ها

شکل3-1 بخش های مختلف ساخته شده شهر مصدر

شکل 3-2 ساخت کالبد شهر مصدر

شکل 3-3 ساخت بادگیرها در شهر مصدر

شکل 3-4 نمونه ای از بادگیرهای ساخته شده در شهرهای کویری ایران

 

فهرست عکس ها

عکس 3-1 وضعیت موجود منطقه 22

 

فهرست نقشه

نقشه1-1 شهرمصدر در کشور امارات متحده عربی

نقشه 1-2 منطقه 22 کلان شهر تهران

نقشه 1-3 محله سنگلج در کلانشهر تهران

نقشه 2-1 شهر در دوره مادها

نقشه 2-2 شهر در دوره پارسی

نقشه 2-3 شهر در دوره پارتی

نقشه 2-4 شهر در دوره ساسانی

نقشه 2-5 شهر در دوره اسلامی

نقشه 2-6 شهر در دوره سلجوقی

نقشه 2-7 شهر در دوره صفویه

نقشه 2-8 نقشه تهران سال 961 هـ.ق

نقشه 2-9 نقشه تهران سال 1233 هـ.ش

نقشه 2-10 نقشه تهران سال 1233 هـ.ش

نقشه 2-11 نقشه تهران سال 1789 میلادی

نقشه 2-12 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-13 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-14 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-15 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-16 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-17 نقشه تهران سال 1311 هـ . ق

نقشه 2-18 نقشه منطقه بندی شهر تهران سال 1355

نقشه 2-19 مراحل حيات وسلسله مراتب و جايگاه نمادين آنها در ” باغ هستي

نقشه 2-20 نظم عمومی شهر اسلامی

نقشه2-21 شهر اسلامی سنتی و امروزی

نقشه 3-1 کل محدوده منطقه 22

نقشه 3-2 راهبردهای توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران

نقشه 3-2 ساختار کالبدی پیشنهادی

نقشه 3-3 پهنه بندی اراضی از نظر تمرکز فعالیتی و جمعیتی

نقشه 4-1 منطقه 12 شهر تهران

نقشه 4-2 منطقه 12 برحسب ناحیه

نقشه 4-3 ناحیه 3 برحسب محلات

نقشه 4-4 محله11(سنگلج) و موقعیت مکان مورد مداخله

نقشه 4-5 توده های نفوذی عناصر تجاری و انبار در بافت

نقشه 4-6 محله سنگلج

نقشه 4-7 بافت های دو گانه

نقشه 4-8 کاربری ها

نقشه 4-9 تعداد طبقات

نقشه 4-10 سازمان فضایی محله سنگلج

نقشه 4-11 کاربری سنگلج

wikido
2 فوریه 2016
464 بازدید