پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های مطالعه بر روی میزان اضطراب امتحان و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه اول شهر آبیک


در حال بارگذاری
۴ شهریور ۱۳۹۶
word
1 مگابایت
98
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

چکیده

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش مهارتهای مطالعه بر روی میزان اضطراب امتحان و خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه اول شهر آبیک انجام شد. روش این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون با گروه کنترل است. جامعة آماری پژوهش حاضر را کلیة دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آبیک در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تشکیل دادند که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دوگروه ۱۵ نفره آزمایش و کنترل قرار داده شدند. در این پژوهش به منظور اجرای مداخله، از برنامه مهارتهای مطالعه متولی (۱۳۹۲)، در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای استفاده شد. برای سنجش میزان خودکارآمدی و اضطراب امتحان از پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (۲۰۰۱) و اضطراب امتحان ساراسون استفاده شد که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد مهارت های مطالعه بر افزایش خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد (۰۰۰۱/۰=p). همچنین مهارت های مطالعه بر کاهش اضطراب دانش آموزان تاثیر معناداری دارد (۰۰۰۱/۰=p). در نتیجه می توان گفت استفاده از مهارتها و روشهای صحیح مطالعه باعث می‌شود دانش آموز به خودکارآمدی برسد و اضطراب امتحان نیز کاهش یابد.

 

کلیدواژه: مهارتهای مطالعه؛ اضطراب امتحان؛ خودکارآمدی؛ دانش آموزان.

خرید
قیمت:۱۹۰۰۰تومان

 

چکیده
فصل اول: كليات پژوهش
۱-۱    مقدمه:
۱-۲    بیان مساله
۱-۳    ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴    اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
۱-۴-۲ اهداف فرعی
۱-۴-۳ فرضیه های تحقیق:
۱-۵    تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:
۱-۵-۱ تعاریف نظری
۱-۵-۲ تعاریف عملیاتی
فصل دوم: مبانی نظری
۲-۱    مهارت های مطالعه
۲-۱-۱ مفهوم مهارت های مطالعه
۲-۱-۲ اصول مطالعه و فراگيري بهتر
۲-۱-۳ روشهاي آموزش مهارت هاي یادگیري و مطالعه:
۲-۲    اضطراب امتحان
۲-۲-۱ تعریف و تاریخچه اضطراب
۲-۲-۲ رويكردهاي نظري اضطراب
۲-۲-۳ اضطراب امتحان
۲-۲-۴ علل و عوامل مؤثر بر اضطراب امتحان
۲-۲-۵ علایم و نشانه های اضطراب امتحان
۲-۲-۶ اثر اضطراب بر میزان یادگیری
۲-۲-۷ روش های کاهش و مقابله با اضطراب امتحان
۲-۳    خودکارآمدی
۲-۳-۱ مفهوم خودکارآمدی
۲-۳-۲ ابعاد خودكارآمدي ادراك شده
۲-۳-۳ منابع اطلاعات دربارۀ باور های خودكارآمدي
۲-۳-۴ تأثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باور های خودکارآمدی
۲-۳-۵ نقش باور های خودکارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب آگاهانه
۲-۳-۶ تأثير خودكارآمدي بر عواطف
۲-۳-۷ ويژگي هاي افراد با خودكارآمدي بالا و پایین
۲-۳-۸ سن و تفاوت های جنسیت و خودکارآمدی
۲-۴    تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع تحقیق
۲-۴-۱ تحقیقات داخلی
۲-۴-۲ تحقیقات خارجی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱    روش تحقیق
۳-۲    جامعه آماري.
۳-۳    حجم نمونه و روش نمونه ‏گيري
۳-۴    ابزار های سنجش
۳-۴-۱ پرسشنامه خودکارآمدی کودکان و نوجوانان موریس (۲۰۰۱).
۳-۴-۲ پرسشنامه اضطراب امتحان:
۳-۴-۳ ساختار جلسات
۳-۴-۴ روش انجام پژوهش
۳-۵    روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
فصل چهارم: تحلیل یافته ها
۴-۱    مقدمه.
۴-۲    یافته های توصیفی
۴-۲-۱ میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و اضطراب
۴-۳    بررسی فرضیات پژوهش
۴-۳-۱ چولگی و کشیدگی خودکارآمدی و اضطراب
۴-۳-۲ بررسی نرمال بودن توزیع مولفه ها
۴-۳-۳ بررسی همگنی واریانس های دو گروه
۴-۳-۴ فرضیه اول پژوهش
۴-۳-۵ فرضیه دوم پژوهش
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱    فرضیه های پژوهش
۵-۱-۱ فرضیه اول
۵-۱-۲ فرضیه دوم
۵-۲    نتیجه گیری
۵-۳    محدودیت های پژوهش
۵-۴    پیشنهادات پژوهش
۵-۴-۱ پیشنهادات پژوهشی
۵-۴-۲ پیشنهاد کاربردی
منابع
ضمائم و پیوستها

فهرست جداول
جدول ‏۴ ۱: میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و اضطراب دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون.
جدول ‏۴ ۲: آماره های کشیدگی و چولگی خودکارآمدی و اضطراب دو گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون.
جدول ‏۴ ۳: نتایج آزمون نرمال بودن داده ها (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف).
جدول ‏۴ ۴: آزمون همگنی واریانس های دو گروه (آزمون لوین).
جدول ‏۴ ۵: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره روی نمرات پس آزمون خودکارآمدی با کنترل اثر پیش آزمون.
جدول ‏۴ ۶: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره روی نمرات پس آزمون اضطراب امتحان گروه آزمایش و کنترل با کنترل اثر پیش آزمون.

خرید
قیمت:۱۹۰۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.