بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی


در حال بارگذاری
15 آوریل 2018
WORD
حجم کم
16صفحه
۵۹۰۰ تومان
خرید

پژوهش و مقاله بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

تهیه شده در 16 صفحه

قابل ویرایش به صورت فایل Word

 

 

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

چکیده :  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : 1) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

2) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری 100 نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

  • بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

 

فهرست

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

مقدمه

فصل اول

بیان مسأله :

اهداف پژوهش :

هدف کلی :

هدف جزئی

 فرضیات تحقیق :

متغیرهای پژوهش :

   تعاریف نظری متغیرها :

 نگرش دینی مثبت :

نگرش دینی منفی :

تفکر انتقادی :

 تعاریف عملی متغیرها :

روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :

جامعه آماري:

نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري:

تعيين حجم نمونه :

ابزارهاي گردآوري اطلاعات :

مقياس سنجش نگرش مذهبي دانشجويان

آزمون نگرش ديني

روايي و پايايي

شواهد اعتبار :

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

پيشنهاد به محقق آينده

منابع و مأخذ :

 

قیمت : 5900 تومان
خرید

 

 راهنمای خرید:
  لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.