پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی


در حال بارگذاری
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷
WORD
حجم کم
83 صفحه
251 بازدید
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید

دانلود پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی با موضوع منطقه نمونه گردشگری

تهیه شده در ۸۳ صفحه word قابل ویرایش

 

تمامی شرایط و اصول پایان نامه نویسی در آن رعایت شده است.

 

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان
خرید

 

موضوع پایان نامه:

منطقه نمونه گردشگری

 

مناسب برای رشته های کارشناسی مدیریت جهانگردی

فهرست

 

فصل اول:گردشگری

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

جهانگردی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

گردشگر……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

تعریف جامع گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تاثیر توسعه جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

انواع گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

گردشگری فرهنگی_تاریخی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

گردشگری ماجراجویانه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

گردشگری ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

گردشگری درمانی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

گردشگری نوستالژیک……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

گردشگری روستایی………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

گردشگری قومی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

گردشگری شهری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

گردشگری مبنی برکسب وکار……………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

گردشگری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

تاسیسات گردشگری ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

فصل دوم :مناطق نمونه گردشگری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

منطقه نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ویژگی های مناطق نمونه گردشگری……………………………………………………………………………………………………… ۲۳

تقسیم بندی مناطق نمونه گردشگری………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

مناطق نمونه گردشگری بین المللی ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

مناطق نمونه گردشگری ملی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

مناطق نمونه گردشگری استانی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

مناطق نمونه گردشگری محلی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

انواع مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

منطقه نمونه گردشگری عام……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

منطقه نمونه گردشگری فرهنگی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

منطقه نمونه گردشگری تاریخی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

منطقه نمونه گردشگری فراغتی_تفریحی…………………………………………………………………………………………………. ۲۴

منطقه نمونه گردشگری سلامت……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

منطقه نمونه گردشگری درمانی وپزشکی………………………………………………………………………………………………… ۲۴

منطقه نمونه گردشگری طبیعت گردی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

منطقه نمونه گردشگری صید وشکار……………………………………………………………………………………………………… ۲۵

منطقه نمونه گردشگری علمی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

منطقه نمونه گردشگری ورزشی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

منطقه نمونه گردشگری ماجراجویانه……………………………………………………………………………………………………… ۲۵

منطقه نمونه گردشگری ژئوتوریسم……………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

منطقه نمونه گردشگری شهری……………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

منطقه نمونه گردشگری روستایی…………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

منطقه نمونه گردشگری ایلات وعشایر……………………………………………………………………………………………………. ۲۶

شرح وظایف دفتر مناطق نمونه گردشگری وزیرساخت ها……………………………………………………………………………… ۲۶

شرح وظایف گروه مطالعات ظرفیت سنجی وکنترل طرح ها…………………………………………………………………………….. ۲۷

شرح وظایف گروه مناطق نمونه گردشگری……………………………………………………………………………………………… ۲۸

سوابق کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

تجربیات فرهنگی واجتماعی………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

قوانین مرتبط با تسهیلات بانکی داخلی وخارجی………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مقررات پذیرش ورود وخروج سرمایه خارجی……………………………………………………………………………………………. ۳۰

مراحل مختلف صدورموافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری………………………………………………………………………. ۳۰

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده…………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

موافقتنامه تاسیس مناطق نمونه گردشگری………………………………………………………………………………………………. ۳۳

قرار داد مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

فصل سوم :مطالعات مناطق نمونه گردشگری

مطالعات مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

مطالعات جهت تهیه طرح اولیه…………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

مطالعات امکان سنجی………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷

مطالعات تهیه بسته های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

مطالعات جامع……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

مطالعات موضوعی وشهرهای نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………. ۳۸

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی مناطق نمونه گردشگری(ویرایش دوم)………………………………………………………….. ۳۸

بخش اول : بررسی وضع موجود در منطقه نمونه وحوزه ی نفوذ آن………………………………………………………………….. ۳۸

بخش دوم:بررسی ظرفیت های گردشگری منطقه………………………………………………………………………………………… ۳۹

بخش سوم:اقتصاد گردشگری منطقه………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

بخش چهارم:برنامه توسعه گردشگری منطقه……………………………………………………………………………………………. ۳۹

بخش پنجم:ارزیابی کلی وضعیت اقتصادی ومالی طرح…………………………………………………………………………………… ۴۰

فصل چهارم :شرح خدمات تهیه طرح جامع شهر نمونه گردشگری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

هدف از انجام پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..۴۳

اهداف عملیاتی پژوهش(پروژه)…………………………………………………………………………………………………………… ۴۳

موقعیت فضایی ومکانی طرح………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

ماهیت ومقیاس پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

_طرح جامع شهرنمونه گردشگری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

_طرح جامع شهرستان نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

مطالعات جامع مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………… ۴۵

مطالعات جامع……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

اعتبارات مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

_اعتبارات جهت انجام مطالعات امکان سنجی……………………………………………………………………………………………. ۴۵

_اعتبارات جهت ایجاد زیرساخت ها………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

توضیحات…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

_اعتبارات مطالعات امکان سنجی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۶

_تامین زسر ساخت های مناطق نمونه گردشگری………………………………………………………………………………………. ۴۶

نحوه ی نظارت وارزیابی مناطق نمونه گردشگری……………………………………………………………………………………….. ۴۶

نظارت وارزیابی مناطق نمونه(نحوه نظارت وارزیابی)…………………………………………………………………………………… ۴۶

جدول آخرین وضعیت مناطق نمونه گردشگری…………………………………………………………………………………………… ۴۷

معرفی مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت دولت…………………………………………………………………………………….. ۴۸

فصل پنجم :جاذبه ها  ومناطق نمونه گردشگری استان قزوین

مشخصات جغرافیایی استان قزوین………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

وضعیت آب وهوایی وآب های جاری استان……………………………………………………………………………………………….. ۶۷

پراکندگی آب وهوای استان…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

جاذبه های استان قزوین

میل باراجین………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

بوستان باراجین……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹

منطقه حفاظت شده باشگل………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

آبگرم معدنی یله گنبد……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

ایوان سنگی نیاق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

منطقه فشکلدره آبیک………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

قلعه الموت…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

قلعه لمبسر…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

میمون قلعه………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

قلعه نویزرشاه……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

قلعه شمس کلایه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

قلعه سمیران…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

قزقلعه(قلعه دختر)…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵

کاروان سراهای استان قزوین

کاروان سرای پیچ بن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

جاذبه های طبیعی

دریاچه اوان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

صخره اندج………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

غار سفید آب…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

غار ولی کشته رود………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

غارحاجت خانه آکوجان……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

مناطق نمونه گردشگری استان قزوین

منطقه نمونه گردشگری اوان………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

منطقه نمونه گردشگری رازمیان………………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

منطقه نمونه گردشگری آتان………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

منطقه نمونه گردشگریگرمارود…………………………………………………………………………………………………………… ۷۹

منطقه نمونه گردشگری دره اندج وحاشیه اندج رود……………………………………………………………………………………. ۷۹

منطقه نمونه گردشگری گازرخان…………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

روستاهای هدف گردشگر

روستای هدف گردشگری منصور…………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

تپه زاغه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

تپه قبرستان………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

قره تپه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

تپه باستانی خله کوه………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

تپه باستانی نرگه…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۲

منابع وناخذ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

دانلود پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی

پایان نامه رشته مدیریت جهانگردی با موضوع منطقه نمونه گردشگری

تهیه شده در ۸۳ صفحه word قابل ویرایش

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.