پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر رقابتی نمودن محصولات غذایی صادراتی استان قزوین


در حال بارگذاری
۱۷ اسفند ۱۳۹۵
word
190
514 بازدید
۴۹,۰۰۰ تومان
خرید

>>مشخصات کلی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تعداد صفحات :۱۹۰

قالب پایان نامه: به صورت ورد (word)

>>موراد لحاظ شده در پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱- بسم الله الرحمن الرحیم

۲-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

۳-صفحه صورتجلسه ارائه

۴-صفحه تقدیم

۵-صفحه تقدیر و تشکر

۶-چکیده + واژگان کلیدی

۷-فهرست

برای نمونه ۳۰ صفحه از پایان نامه رایگان برای دانلود گذاشته شده است می توانید از اینجا دانلود کنید

دانلود ۳۰ صفحه از پایان نامه بررسی عوامل موثر بر رقابتی نمودن محصولات غذایی صادراتی استان قزوین 

این پایان نامه مناسب چه کسانی است؟

-تمامی رشته های مدیریت، مدیرت بازرگانی، رشته های بازاریابی.

-این پایان نامه مطابق دستورالعمل دانشگاه آزاد تهیه شده ولی دانشجویان سایر دانشگاه ها هم می توانند استفاده کنند.

مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع،فرضیه های اساسی، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و روشهای تحلیل پرداخته خواهد شد.در بخش اول تحقیق انجام شده مزیت رقابتی وتحلیل عملکرد صادراتی کالاهای صادراتی در بخش صنعت استان قزوین براورده می شود بااستفاده از اخرین اطلاعات دردسترس وبکار گیری شاخص های انتقال سهم((ssa  وشاخص نقشه تجاری ( tm) درسطح تجمیع چهار رقم نظام طبقه بندی (hs ) در دوره های زمانی۱۳۸۵-۱۳۹۲ رقابت پزیری پویای کالاهای صادراتی صنعتی استان قزوین مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است . در بخش دوم – محصولات دارای مزیت صادراتی در طول دوره مورد برسی با در نظر گرفتن ترکیبی از شاخص های مزیت نسبی  اشکار شده صادراتی درمقایسه با کشور  شاخص پراکندگی نسبی و میانگین شاخص تجمعی  تجربه صادراتی  مشخص شده است در نهایت توان صادراتی محصولات مذکور  مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

خرید
قیمت:۴۹۰۰۰تومان

فهرست مطالب

فصل اول

۱-۱- مقدمه

۱-۲- مساله تحقیق

۱-۳- تشریح و بیان موضوع

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق

۱-۵- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده

۱-۵-۱- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

۱-۵-۲- تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

۱-۷- اهداف مشخص تحقیق

۱-۸- سوالات تحقیق

۱-۹- فرضیه های تحقیق

۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی تحقیق

۱-۱۱- نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق

۱-۱۲- روش انجام تحقیق

۱-۱۳- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

۱-۱۴- روش گردآوری اطلاعات

۱-۱۵- قلمرو تحقیق

۱-۱۵-۱- قلمرو موضوعی

۱-۱۵-۲- قلمرو زمانی

۱-۱۵-۳- قلمرو مکانی

۱-۱۶- جامعه آماری

۱-۱۷- نمونه آماری

۱-۱۸- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها

فصل دوم

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بین الملی شدن

گفتار اول

۲-۳- روش های ورود به بازار بین الملی

۲-۳-۱- صادرات

۲-۳-۲- همکاری مشترک

۲-۳-۳- سرمایه گذاری مستقیم

۲-۴- ماهیت بازاریابی بین الملی

۲-۵- بازاریابی صادراتی

۲-۵-۱- تعاریف بازاریابی صادراتی

۲-۵-۲- آمیخته بازاریابی صادراتی

۲-۵-۳- تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی

گفتار دوم

۲-۶- عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

۲-۶-۱- مدل بالدوف، کروانس و واگنر(۲۰۰۰)۲۰ برای اقتصادهای کوچک

۲-۶-۲- مدل ابی و اسلتر (۲۰۰۹)۳۱

۲-۶-۳- مدل آکاس و جولیان (۲۰۱۲)۴۱

۲-۶-۴- مدل کاوسگیل و زو (۲۰۰۵)۴۲ برای استراتژی های جهانی

۲-۶-۵- مدل کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسگیل(۲۰۰۵)۴۶

۲-۶-۶- مدل لئویندو، کتسیکس و سامی (۲۰۰۲)۵۲

۲-۶-۷- مدل هاهتی،مدوپا، یاواس و باباکاس (۲۰۰۵)۵۵

گفتار سوم

۲-۷- شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیق

۲-۷-۱- معیارهای عملکرد صادراتی

۲-۷-۲- عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی و رقابتی

۲-۷-۳- عوامل قابل کنترل-درونی

۲-۷-۴- عوامل غیر قابل کنترل-داخلی

۲-۷-۵- عوامل غیر قابل کنترل-خارجی

۲-۸- عوامل موثر بر عملکرد رقابتی

۲-۸-۱- مزیت رقابتی(مفاهیم و انواع آن)

۲-۸-۲- انواع مزیت رقابتی

۲-۸-۳- مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی(پویا)

۲-۸-۴- مزیت متجانس در مقابل مزیت نا متجانس۶۵

۲-۸-۵- مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود

۲-۸-۶- مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب

۲-۸-۷- مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار

گفتار چهارم

۲-۹- استراتژی بازاریابی صادراتی

۲-۹-۱- استراتژی بازاریابی صادراتی

۲-۹-۲- استراتژی محصول صادراتی

۲-۹-۳- استراتژی قیمت گذاری صادراتی

۲-۹-۴- استراتژی کانال صادراتی

۲-۹-۵- استراتژی ترفیعات صادراتی

گفتار پنجم

۲-۱۰- ویژگی های عینی شرکت

۲-۱۰-۱- اندازه شرکت

۲-۱۰-۲- تجربه صادراتی

۲-۱۱- متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات

۲-۱۱-۱- محرک صادرتی

۲-۱۱-۲- مشکلات صادراتی

۲-۱۱-۳- مزیت های رقابتی

۲-۱۱-۴- تعهد صادراتی

۲-۱۲- مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد

۲-۱۲-۱- شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی

۲-۱۲-۲- انتخاب ابعاد عملکرد

گفتار ششم

۲-۱۳- صنعت مواد غذایی

۲-۱۳-۱- نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور

۲-۱۳-۲- صادرات صنایع غذایی

۲-۱۳-۳- اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور

۲-۱۳-۴- آمار و ارقام صادرات مواد غذایی

۲-۱۴- صادرات غیر نفتی ایران

گفتار هفتم

۲-۱۵- سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده

۲-۱۵-۱- تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور

۲-۱۵-۲- سایر تحقیقات انجام گرفته

فصل سوم

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۲-۱- نقش تحلیل رگرسیون در تحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی

۳-۲-۲- مدل یابی معادلات ساختاری

۳-۲-۳- تحلیل مسیر و مدل پیش بینی

۳-۲-۴- نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری(لیرزل)

۳-۳- متغیرهای تحقیق

۳-۴- روش گرد آوری اطلاعات

۳-۵- پایایی ابزار اندازه گیری

۳-۶- روایی ابزار اندازه گیری

۳-۷- تحلیل عاملی تاییدی

۳-۸- برازش مدل اندازه گیری

۳-۹- جامعه و نمونه آماری

۳-۹-۱- جامعه آماری

۳-۹-۲- قلمرو مکانی

۳-۹-۳- قلمرو زمانی

۳-۹-۴- نمونه آماری

۳-۱۰- شیوه تحلیل دادها

۳-۱۱- ابزار جمع آوری داده ها

۳-۱۲- روش نمونه گیری و حجم نمونه

۳-۱۳- نتیجه گیری

فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

۴-۲- یافته های توصیفی

۴-۳- بررسی داده ها از نظر آمار استنباطی

۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

۴-۳-۲- ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق

۴-۴- آزمون فرضیه های تحقیق

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول

۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم

۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم

۴-۴-۴- آزمون فرضیه چهارم

۴-۴-۵- آزمون فرضیه پنجم

۴-۵- شاخص برازندگی مدل اندازه گیری

۴-۶- اولویت بندی متغیرهای تاثیرگذار

۴-۶-۱- آزمون فرید من برای رتبه بندی متغیرها

فصل پنجم

۵-۱- مقدمه

۵-۲- بررسی نتایج تحقیق

۵-۲-۱- فرضیه اول

۵-۲-۲- فرضیه دوم

۵-۲-۳- فرضیه سوم

۵-۲-۴- فرضیه چهارم

۵-۲-۵- فرضیه پنجم

۵-۳- شناسایی عوامل تعیین کننده

۵-۴- سنجش عوامل تعیین کننده

۵-۵- ارائه پیشنهادات

۵-۵-۱- پیشنهادات اجرایی و کاربردی

۵-۵-۲- محدودیتهای تحقیق

۵-۵-۳- پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و ماخذ

پیوست پرسشنامه

خرید
قیمت:۴۹۰۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.