سیاست های اقتصادی در جهت رشد و توسعه اقتصاد

۴۹۰۰ تومان

پروژه و تحقیق انواع تهديد

۴۹۰۰ تومان

تحقیق مسایل بازاریابی بین المللی

۴۹۰۰ تومان

آثار ايمان در زندگي انسان

۴۹۰۰ تومان

ترجمه مقاله Internet service provider

۵۹۰۰ تومان

پاورپوینت رفتارگرایی نخستین-پاولف-واتسون-ادوین گاتری

۶۹۰۰ تومان

پروژه Voip

۵۹۰۰ تومان

تحقیق کاملی از شعر نیمایی

۵۹۰۰ تومان

پایان نامه با موضوع اصول حسابرسی رشته حسابداری

۹۰۰۰ تومان

تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی

۴۹۰۰ تومان

تحقیق آشنایی با معماری صدر مسیحیت

۲۹۰۰ تومان

تحقیق جادوي معماري بافت قديم بوشهر، سمفوني رنگ ها

۴۹۰۰ تومان

تحقیق تصوف و صوفی گری در دوره صفویه

۳۹۰۰ تومان

تحقیق و پروژه نیروگاه بادی

۵۹۰۰ تومان

بررسی ریسک مالی در حمل و نقل

۹۰۰۰ تومان
پایان نامه

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱۴۰۰۰ تومان
0