تحقیق درس اقتصاد خرد مفهوم صادرات و واردات

۴۹۰۰ تومان

پروژه مالی حسابداری با موضوع حسابداری مسئولیتهای اجتماعی

۶۹۰۰ تومان

گزارش کارآموزی رشته حسابداری (شرکت بنیان آژند ماند)

۴۹۰۰ تومان

پایان نامه با موضوع اصول حسابرسی رشته حسابداری

۹۰۰۰ تومان

تحقیق تئوری حسابداری اجتماعی

۴۹۰۰ تومان

گزارشگری مالی الکترونیکی

۶۹۰۰ تومان

مبانی مدیریت مالی

۴۹۰۰ تومان
0