×

مبانی مدیریت مالی

۴,۹۰۰ تومان

پروژه در مورد مدیریت

۵,۹۰۰ تومان

تاثیر محیط بر رفتار مشتری

۵,۹۰۰ تومان

بررسی ریسک مالی در حمل و نقل

۹,۰۰۰ تومان

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر بازاریابی بر وضعیت اقتصادی

۱۹,۰۰۰ تومان

پایانامه بررسی تاثیر عوامل موثر برپذیرش و استفاده بانکداری الکترونیکی

۱۹,۰۰۰ تومان
0