کارتحقیقی نقش دادگاه ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی

۷۹۰۰ تومان

کارتحقیقی با موضوع مواد مخدر

۵۹۰۰ تومان
حقوق مالکیت معنوی

کارتحقیقی حقوق مالکیت معنوی

۸۹۰۰ تومان
کارتحقیقی ولایت فقیه

کار تحقیقی ولایت فقیه

۵۹۰۰ تومان

پروژه تلف کالا از دیدگاه قواعد فقهی

۹۰۰۰ تومان

کارتحقیقی اقرار

۲۹۰۰ تومان

کار تحقیقی موضوع جعل اسناد(جرم استفاده از سند مجعول)

۵۹۰۰ تومان
0