کارآموزی آشنایی با سیستم و تعمیر موتور خودرو رشته مکانیک

۹۰۰۰ تومان
گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

گزارش کارآموزی شرکت ایران خودرو و سایپا رشته مکانیک خودرو

۸۹۰۰ تومان
0